Общи правила на юртите

Различните народи са установили различни правила, които имат за цел да повишат сигурността на стопаните, да установят границата на позволеното и бъдат нравствена норма целяща опазване на ценностната система на номада.

Не може да се влиза в юртата без разрешението на стопанина.
Не може да се доближава юртата с кон /автомобил/ на по-малко от 20 м. Трябва да се спре по-отдалече и да се извика високо на стопаните да приберат кучетата.

Не е прието гостите да се здрависват през прага или да поздравяват през него, това се смята за неуважение към стопанина и семейството му. Гостите могат да поздравяват или пред юртата или след като влязат в нея.
Прагът се счита за символ на благосъстоянието и спокойствието на семейството. Да се разговаря през прага е обида. Не трябва да се стъпва на прага при влизането през вратата в юртата, а също и да се сяда на него. Това е забранено, такъв е обичая и неспазването му се приема като знак за неуважение и липса на възпитание.
Обикновено през вратата първо минава главата, която е сведена /израз на уважение и смирение/ и след това минава останалата част на тялото, без да се стъпва на прага.

В знак на уважение и добри намерения, гостите не бива да внасят в юртата оръжие и багаж.
При влизане в юртата гостите са длъжни да извадят ножа си от ножницата и да го оставят навън.
Не трябва да се влиза в юртата прокрадвайки се и без да се даде гласов знак, който да покаже на стопанина, че госта /гостите/ са добронамерени и нямат зла умисъл.

Не трябва да се влиза в юртата с празни съдове и земеделски сечива. Защото поверието е такова, че ако гостите носят празни съдове, това е поличба за загуба на щастие, а лопатата или друго земеделско сечиво в юртата са на смърт.
Не трябва да се влиза в юртата с тежки предмети, защото това означава, че този човек идва с нечисти намерения – кражба, грабеж и др.

Не трябва външен човек да влиза в юртата, докато там ражда жена.
Не трябва да се изнася и дава на когото и да било, огън от огнището и мляко, защото с тях ще си отиде щастието.
Не трябва да се свири с уста в юртата, защото по този начин ще се призоват злите духове.
Не трябва да се дава огън от огнището в друга юрта, както и да се взема огън от непознати хора.
Забранява се подаряването на нож и други остри предмети в юртата.
Веднъж настанени, гостите нямат право да сменят местата си.